Piano Tiles
Piano Tiles Scorecard
Players Chris Felix Olivia Lia Yves Vivi
Round 1 100 90 85 100 95 100
Round 2 100 100 90 70 95 90
Round 3 100 100 100 95 80 95
Round 4
Round 5
Total 300 290 275 285 270 285