Mini-golf Scorecard
Mini-Golf
Players Chris Felix Olivia Lia Yves Vivi
Round 1 1 5 4 3 2 3
Round 2 1 3 1 2 4 1
Round 3 1 3 4 3 2 1
Round 4 1 2 2 4 3 1
Round 5 1 1 3 2 1 1
Round 6 1 2 3 1 2 3
Round 7 1 2 1 1 1 3
Round 8 1 1 4 1 3 1
Round 9 1 4 4 4 4 1
Round 10
Round 11
Total 9 23 26 21 22 15